پایه 80هزار توماناقتصادی 120هزار تومانشرکتی 300هزار تومانتجاری600 هزار تومان
بانک شماره موبایلدارددارددارددارد
نرخ پیامکپیامکی 70 تومانپیامکی 65 تومانپیامکی 60 تومانپیامکی 55 تومان
پشتیبانی 24 ساعتهنداردندارددارددارد
بازگشت هزینه شماره های مسدوددارددارددارددارد
ارسال سیمکارت برای شماره های بلک لیست مخابراتدارددارددارددارد